Leveringvoorwaarden


Bestellingen worden uitgevoerd in volgorde van binnenkomen en volgens beschikbaarheid van planten. Wanneer planten uitgeput zijn, of door slechte oogst niet beschikbaar zijn, zal het order gereduceerd worden tot de beschikbare planten. Indien voorhanden kunnen vervangende planten worden geleverd.
Verzending: Goederen worden verstuurd op risico van de klant. We kunnen dus niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die optreedt tijdens het transport.
We hebben er alle zorg aan besteed om de planten in goede conditie te laten vertrekken. Gelieve bij ontvangst onmiddellijk de zending te controleren. Eventuele opmerkingen betreffende vastgestelde verschillen moeten ons binnen de 48 uur na levering bereiken (e-mail, fax, brief). Na ontvangst moeten de planten onmiddellijk worden uitgepakt en geplant of op gelijkaardige manier worden behandeld om de hergroei kansen niet te hypothekeren.
We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet hergroeien van de planten zelfs als aan de hierboven vermelde voorwaarden is voldaan.
Verzendkosten worden apart berekend en als aparte post op de factuur vermeld.
Er worden geen planten naar de USA verzonden tenzij een "import permit" kan worden voorgelegd.
Kosten voor het aanvragen van een fytosanitair certificaat, inclusief administratiekosten, komen volledig ten laste van de klant.
Goederen blijven onze eigendom tot er voor betaald werd, bij voorafbetaling tot ze worden opgehaald door de verzendmaatschappij.
Verzending gebeurt vanaf medio november tot maart van het aansluitehde jaar. Planten worden verstuurd wanneer de condities voor het planten optimaal worden geacht zodat de planten in de beste omstandigheden door de ontvanger kunnen worden uitgeplant. Op uitdrukkelijk verzoek kan hiervan worden afgeweken op risico van de klant.
Betaling dient altijd vooraf te gebeuren of bij afhaling van de planten. Een pro-forma factuur wordt u hiervoor bezorgd.
Er kan hiervan enkel worden afgeweken na voorafgaand akkoord. In die gevallen zal bij nalatigheid of laattijdige betaling het verschuldigde bedrag automatisch verhoogd worden met € 12.5 voor elke herinnering die moet worden toegestuurd.
Garantie: wij spannen ons extra in om kwaliteitsvolle planten te leveren, die gekweekt worden volgens duurzame methodes met respect voor het milieu. We schenken ook bijzondere aandacht om steeds soort- of ras-echt materiaal te leveren. Mochten er toch redenen zijn om aan te nemen dat er een niet correcte levering is gebeurd dan zullen deze planten worden omgeruild, in de mate dat de fout kan worden aangetoond. Er zal in geen geval een schadevergoeding kunnen worden geëist, noch kan de prijs van het vervangende materiaal meer zijn dan de oorspronkelijke aankoopsom van de bedoelde planten.
Het toch optreden van ziektes op planten die als "ziekte-tolerant" verkocht worden, kan geen aanleiding zijn om een omruiling van planten te vragen, daar dit een gevolg kan zijn van natuurlijk optredende biologische processen.
Eigendomsrechten: bepaalde rassen zijn beschermd en mogen dan ook niet verder worden vermenigvuldigd zonder toelating van de houder van het eigendomsrecht.
Disputen: Eventuele disputen kunnen enkel door de door ons aanvaarde rechtbanken worden behandeld.

 Leveringscondities